Missie en Visie

Missie
Elk kind is uniek!

Daarom werkt niet één specifieke (onderzoeks)methode voor alle kinderen. Dit betekent voor u dat wij aansluiten op de onderzoeksgegevens en de wensen van uw kind en u als ouder/ verzorger. Wij kiezen niet zomaar een diagnostisch behandelprogramma, maar net dát programma dat het beste aansluit bij een positieve ontwikkeling van uw kind. Wij zijn altijd op zoek naar de unieke match tussen behandeling en cliënt. Tevens zetten wij ons in voor het vergroten van de leer- en gedragsmotivatie van uw kind en willen hem/haar zoveel mogelijk succeservaringen laten opdoen, want succeservaringen zijn van groot belang voor het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfweerbaarheid.

Daarnaast is onze missie het optimaal helpen ontplooien van talenten van onze cliënten in de leeftijd tot 18 jaar, in hun leef- en leersystemen door middel van het bieden van een veilige en uitdagende onderzoeks- en behandelsituatie, waarbij een harmonieuze omgang een belangrijke kernwaarde is. Voorts hechten wij aan een professionele, aandachtsvolle omgang tussen collega’s onderling, onze medewerkers richting de cliënt en omgekeerd, allemaal aspecten van een behandeling die krachten bundelt met en rondom het kind of de jongere.
Kortom, wij wensen dat onze cliënten een positieve schoolcarrière en levensloop zullen kunnen ervaren. Wij willen aansluiten bij onze cliënten en de schakel zijn tussen de cliënt, zijn/haar systeem en het probleem.

Wij begeleiden onze cliënten op maat, naar een positief en zelfstandig bestaan in de maatschappij. Hierbij gaan wij uit van de krachten van eenieder als uniek individu, met oog voor zijn of haar (persoonlijke ontwikkeling, eigen aard en opvattingen) en met respect voor de medemens. Wij bouwen verder aan een veilige en stevige basis om te kunnen werken aan een zelfstandige en succesvolle toekomst. Wij willen een kleinschalige, maatschappelijk gedreven onderneming zijn, die voor zo groot mogelijke betekenis is voor alle cliënten die wij begeleiden.

Wij bieden veiligheid, structuur en stabiliteit, zijn betrokken en professioneel. We stimuleren en motiveren de cliënten om hun doelen te bereiken. Wij werken eclectisch, dat wil zeggen dat wij ernaar streven om verschillende werkwijzen, stijlen, denkvormen of motieven te versmelten: altijd in het belang van de cliënt. We bieden maatwerk en doen wat nodig is voor de cliënt. Dit alles gebeurt, mocht dit nodig zijn, in nauw overleg met u als ouder en andere professionals.

Visie

Wij hechten zeer aan zorg ‘op maat’ binnen de leefomgeving van het kind of de jongere, namelijk op micro-, meso- en macroniveau. Het is voor ons van belang dat de ondersteuning voor ouder/verzorger, cliënt en school direct aansluit op dit niveau. Wij doen dit door nauwe betrokkenheid met alle belanghebbenden en wij willen tevens hier uiting aan kunnen geven door middel van communicatie met alle betrokken partijen. Voor ons is afstemming van de behandelaar met ouders, cliënt en school een must.
Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema staat voor hoogwaardig – op wetenschappelijke inzichten gebaseerd – leer- en gedragsonderzoek – en effectieve behandelingen, in de nabijheid van de cliënt en in nauwe samenwerking met cliënt, ouders/verzorgers, scholen en wijk- of gebiedsteams.
Alle diagnostische instrumenten, protocollen en ondersteunende middelen die orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema in haar assortiment heeft, hebben hun praktische waarde bewezen. De onderzoeksprocessen, de behandelproducten en de onderzoeksinstrumenten zijn wetenschappelijk getest. Hierdoor hebben wij veel kennis vergaard over de inzetbaarheid en kwaliteit van deze processen, instrumenten en producten. Om efficiënt te kunnen werken hanteren wij verscheidene onderzoeks- en behandelmethodes. Naar onze opvatting is het allereerst versturen van de Anamnese Intake een gewenst traject om vervolgens met ouders/verzorgers een persoonlijk en gericht gesprek aan te gaan. In hetzelfde stramien versturen wij digitaal een scala aan screeningsmiddelen, die door ouders, verzorgers, docenten en de kinderen zelf ingevuld kunnen worden. Dit staat voor een cliëntgerichte zorgbehoefte door de verlangens en wensen van de cliënt vlot in kaart te kunnen brengen. Het geeft op voorhand een breed en gedegen beeld van de situatie waar de cliënt tegen aanloopt of het verheldert zijn of haar klachten, bovendien scheelt dit tijd zowel voor ouders/verzorgers en de client als voor de organisatie van het traject. Vervolgens hechten wij eraan met ouders/verzorgers te overleggen welk onderzoeks- en/of behandeltraject voor hun kind of jongere wij adviseren en/of passend achten. Wij streven dan ook naar een vlotte start van het onderzoeks- en/of behandeltraject. Daarnaast bevat ons team een bescheiden aantal medewerkers, dit versnelt en versoepelt de onderlinge informatieverstrekking door middel van een regelmatig treffen via de directe, dan wel de indirecte route.