Bescherming persoonsgegevens

Geheimhoudingsplicht psychologen
Psychologen hebben geheimhoudingsplicht, dat wil zeggen dat alles wat een cliënt ons beroepshalve vertelt, vertrouwelijk wordt behandeld. In de Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot het beroepsmatig handelen van de psycholoog in deze vertrouwensrelatie.

Geheimhouding en beroepsethiek worden verder gewaarborgd door de beroepscode van het NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en de LVVP (Landelijke Vereniging van Psychologen en psychotherapeuten).

Toepasselijke Nederlandse wetgeving
Als GZ-psycholoog (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht) en Registerpsycholoog NIP/ Kinder & Jeugd ben ik gebonden aan de volgende wetten die de rechten van mijn cliënten beschermen: de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet klachtrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Dit betekent dat alle informatie die ik tijdens de behandeling verzamel vertrouwelijk is.

Privacygevoelige communicatie
Om de privacy van onze cliënten te waarborgen versturen wij geen informatie via de e-mail. Alle privacygevoelige informatie wordt per post naar de cliënt en/of huisarts verstuurd.

Rechten minderjarigen en wettelijk vertegenwoordigers
De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) kent aparte regelingen voor minderjarigheid. De WGBO omschrijft welke rechten kind en wettelijke vertegenwoordiger(s) hebben, afhankelijk van de leeftijd.

Bij kinderen onder de 12 jaar worden de aan hen toegekende rechten uitgeoefend door de wettelijk vertegenwoordiger(s) tenzij wij als psycholoog van mening zijn dat de betrokkenheid van de ouders of voogd de belangen van de minderjarige cliënt schaadt.

Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden jongeren zoveel mogelijk bij de uitoefening van hun rechten betrokken, ongeacht de aanspraken van hun wettelijk vertegenwoordiger(s). Vanaf 16 jaar zijn ze voor de wet, behoudens de in de wet genoemde uitzonderingsgevallen, handelingsbekwaam en zelf in staat tot redelijke waardering van zijn belangen.

Tussen 12 en 16 jaar kunnen zowel de wettelijk vertegenwoordigers als het kind inzage in het behandeldossier krijgen. Een kind kan bezwaar maken tegen inzage door de wettelijk vertegenwoordiger(s). Vanaf 16 jaar hebben kinderen een zelfstandig recht op inzage.

Vertrouwelijkheid tijdens de behandeling
Alle contacten tussen mij en het kind en de ouders zijn vertrouwelijk. Bij kinderen tot 12 jaar wordt met ouders gesproken over de inhoud van de behandeling. Wel bespreek ik vooraf met het kind welke informatie ik met de ouders ga delen.

Indien de ouders van een kind dat nog geen 16 jaar is gescheiden zijn en beiden het ouderlijk gezag hebben, kan ik de behandeling alleen starten als beide ouders mij daarvoor toestemming geven.

Voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar geldt dat zowel de jongere als beide ouders toestemming moeten geven om in behandeling te komen. De jongere kan bepalen welke informatie met ouders besproken wordt. Het delen van informatie bespreek ik vooraf met het kind. Daarbij is het belang van een goede behandeling altijd het uitgangspunt.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich zelf bij mij aanmelden voor behandeling. Ik informeer de ouders alleen over de behandeling als de jongere mij daar toestemming voor verleent. Ook hier bespreek ik vooraf welke informatie ik van plan ben met de ouders te delen. Gaat de jongere akkoord, dan bepalen we samen hoe we de informatie het beste kunnen delen.

Overleg met derden zoals huisarts , psycholoog en psychiater
Tijdens het eerste gesprek vraag ik aan de ouders toestemming voor overleg met de huisarts van het kind. Dit betekent dat ik de huisarts bericht over de aanmelding en na afloop van de behandeling een kort verslag van de behandeling ontvangt. Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan de jongere toestemming weigeren.

Indien nodig kan er ook tussentijds (telefonisch) overleg met de huisarts zijn.
Ook is het, voor de goede voortgang van de behandeling, soms nodig om te overleggen met een andere psycholoog of met een psychiater. Ook zij zijn uiteraard tot geheimhouding verplicht.

Meer weten over de patiëntenrechten van kinderen?
Op de site van de Patiëntenfederatie Nederland staat een handige brochure over de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) waarin de rechten van de verschillende leeftijdsgroepen uitgebreid worden behandeld.

Toepasselijke Europese regelgeving

Naast de hierboven genoemde Nederlandse wetgeving is de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) van toepassing op het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens. De AVG regelt de privacyrechten en biedt mensen de mogelijkheid om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van privacygevoelige gegevens.

Een belangrijk artikel in de AVG gaat over de voorwaarden voor organisaties om geldige toestemming van mensen te krijgen om persoonsgegevens te verwerken. Dat geldt dus ook voor ons. Volgens de AVG mogen persoonlijke gegevens alleen worden gebruikt voor de behandeling. Wij mogen daarover geen mededelingen doen aan anderen, behalve als de cliënt daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor geeft.

Het behandeldossier
Ik ben verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de behandeling. Het dossier is eigendom van Orthopedagogisch Bureau Marijke Wiertsema. Cliënten en hun ouders kunnen het dossier dus niet meenemen.

Je mag je dossier inzien en je kunt een kopie krijgen. Ook mogen je ouders en jij een eigen verklaring aan het dossier toevoegen. Wij zijn verplicht je dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de behandeling is afgesloten. Als je wilt dat het dossier eerder dan de wettelijke termijn wordt vernietigd, kan je dit schriftelijk kenbaar maken.

Protocol gegevensverwerking

  1. Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema gebruikt enkel het Burgerservicenummer (BSN) bij de communicatie binnen onze praktijk en met de gemeenten. De naam wordt dus niet gebruikt.
  2. Bij de verwerking van gegevens is er continu aandacht voor juistheid en volledigheid van gegevens.
  3. Voor communicatie en gegevensuitwisseling wordt schriftelijke toestemming gevraagd aan de cliënt. Tevens wordt zo nauwkeurig mogelijk aangegeven aan wie, welke persoonsgegevens worden verstrekt. Tenslotte wordt hierbij aangegeven met welk doel en hoe vaak deze worden verstrekt.
  4. Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema verstrekt slechts gezondheidsgegevens na schriftelijke toestemming van de betrokkene en voor zover dat noodzakelijk is voor diens goede begeleiding.
  5. Na afronding van het traject worden alle verzamelde persoonsgegevens van de cliënt na vijftien jaar verwijderd en vernietigd. Client kan schriftelijk verklaren dat deze gegevens op een eerder moment vernietigd moeten te worden.
  6. Cliënten hebben recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens. Bij het veranderen van persoonsgegevens moet de verantwoordelijke binnen vier weken op het verzoek van de betrokkene reageren. Ook kan betrokkene bezwaar maken.
  7. Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema houdt zich aan de bepalingen in zijn privacyreglement zolang dit, met inachtneming van het bepaalde in de AVG, geldt.