Betalingsvoorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden NVO / NIP / LVVP

Artikel 1
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen de Gz-psycholoog, de psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.

Artikel 2
Wanneer u verhinderd bent om op een afspraak te komen of u wilt de afspraak verplaatsen, dient u dit minimaal 24 uur van te voren te laten weten. Gebeurt dit niet dan wordt de helft van de onderzoekdeclaratie (conform de opdrachtbevestiging) in rekening gebracht, ongeacht de aanleiding.

De declaratie zal via per elektronische  post verstuurd worden.

Artikel 3
De door de behandelaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen door de cliënt binnen 15 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald. De cliënt kan de declaratie niet achterwege laten met enig beroep op verrekening

Artikel 4
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt de behandelaar rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5
Bij niet-betaling binnen 15 dagen na de factuurdatum kan de psychotherapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6
Voldoet de cliënt binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incasso-kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8
Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.